Rynek chemii budowlanej w Polsce w 2016 r. wzrośnie o 6%

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Po lepszym od oczekiwanego wyniku w 2014 r. (wzrost o 2% zamiast spadku o 1%), w 2015 r. rynek chemii budowlanej zanotował wzrost o ok. 5%, na co największy wpływ miały segmenty zapraw murarskich oraz systemów ociepleń.

 

Jak wynika z najnowszego raportu PMR zatytułowanego „Rynek chemii budowlanej w Polsce 2016 - Prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, w 2016 r. dynamika tego sektora może przyspieszyć do 6% r/r. Co więcej, wzrost powinien utrzymać się także 2017 r. Poza ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym, znaczącym bodźcem stymulującym rynek chemii budowlanej będzie przyspieszenie w budownictwie przemysłowym oraz rolnym, które łącznie odpowiadają za blisko dwie trzecie metrażu budownictwa niemieszkaniowego. Oczekiwany jest także dalszy wzrost popularności stosowania gotowych zapraw producenckich. Po 2017 r. prawdopodobne są jednak spadki na rynku, wynikające głównie z mniejszej liczby inwestycji mieszkaniowych. Jednak losy rynku chemii budowlanej po 2017 r. w dużej mierze zależeć będą od opracowywanej przez nowy rząd polityki względem budownictwa mieszkaniowego.

Dzięki wysokiej sprzedaży nowych mieszkań deweloperskich w 2015 r. (wzrost o ponad jedną czwartą) oraz ożywieniu wśród inwestorów indywidualnych (wzrost inwestycji rozpoczętych o 6% oraz pozwoleń budowlanych o 15%), prognozy dla budownictwa mieszkaniowego prezentują się bardzo pozytywnie. Po przekroczeniu 14 mln m² w 2015 r., na lata 2016-2017 zakładamy stopniowy przyrost rocznego metrażu nowych inwestycji do poziomu 16,5 mln m².

Jak co roku, ankietowane firmy remontowo-budowlane pytane były o ich obecną i oczekiwaną w ciągu 12 miesięcy sytuację finansową, wartość portfela zamówień, a także wielkość zatrudnienia. Odpowiedzi na te pytania pozwalają nam zbudować wskaźnik koniunktury na rynku chemii budowlanej w Polsce. Ostateczna wartość indeksu w badaniu z grudnia 2015 r. wyniosła 25,1 punktów, co jest jednoznaczne z poprawą w stosunku do 2014 r.

 

 

Porównując wartość wskaźnika koniunktury w branży chemii budowlanej do analogicznego wskaźnika (opracowywanego od ponad dziesięciu lat w oparciu o ten sam zestaw pytań) dla 200 największych firm budowlanych w Polsce, można zauważyć, że po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to koniunktura w sektorze chemii budowlanej jest lepsza niż dla całego sektora budowlanego, jednakże różnica z roku na rok jest coraz mniejsza. Wynika to przede wszystkim z szybkiej odbudowy koniunktury na rynku budowlanym po kryzysowych, zwłaszcza w budownictwie inżynieryjnym, w latach 2012-2013. 

 

Metodologia badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby niniejszego raportu

 

W grudniu 2015 r. przeprowadzono badanie techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) na losowo dobranej próbie firm o profilu remontowo-budowlanym. Badanie zrealizowali ankieterzy zatrudnieni w wewnętrznym Studiu CATI.

Z bazy kontaktów, pochodzącej od jednego z wiodących na rynku brokerów danych B2B, wybrano próbę firm budowlanych zaklasyfikowanych do grup 41 (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków) i 43 (roboty budowlane specjalistyczne), według PKD 2007.

Przyjęto definicję rynku chemii budowlanej, jako ogół prac związanych z:

- przyklejaniem płytek ceramicznych i innych okładzin cementowych lub kamiennych, robotami murarskimi (wznoszeniem ścian z cegieł, pustaków, bloczków, itp.) wykonywaniem systemów ociepleń, wykonywaniem wylewek i podkładów podłogowych, kładzeniem tynków tradycyjnych grubowarstwowych (wewnętrznych i zewnętrznych).

*Przeprowadzono po 100 wywiadów na temat każdego z pięciu bloków pytań.

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek chemii budowlanej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021